Η αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί συλλογή και επεξεργασία διαφορετικού είδους πληροφοριών, όπως προσωπικών δεδομένων, των οποίων η προστασία, επεξεργασία και μη αποκάλυψη και δημοσιοποίηση αποτελεί βασική κανονιστική απαίτηση, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και εγγυήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2472/97).

Η διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ) επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων ("Υποκειμένων") που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της πύλης. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή στους χρήστες της πύλης ολοκληρωμένων και ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών της δημόσιας διοίκησης κεντρικά ελεγχόμενες από το ΟΣΠΔ.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Για την λειτουργία αλλά και την σωστή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Στην διαδικτυακή πύλη του ΟΣΠΔ συλλέγονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού, δηλαδή της παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας ή κατηγορίας υπηρεσιών. Επίσης συλλέγονται εκείνα και μόνο τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μη συμβατούς με αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη της πύλης και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζεται ο χρήστης, ή κάποιες συγκεκριμένες ενέργειές του.

Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας έκαστος ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στην διαδικτυακή πύλη ΟΣΠΔ, αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.