Në bazë të Ligjit 3389/2005 (GZQ A’232)  «Për Partneritet i Sektorit Publik - Privat»,Ministria e Drejtësisë, e Transparencës dhe të Drejtave të Njeriut (M.D.T.D.N), pas procedurës konkurrencore, caktoj kompaninë Profile Digital Services SH.P.K për zbatimin e projektit « Regjistrim Digjital, Magazinim dhe Dispozicion të Procesverbaleve Gjyqësore me Partneritet të Sektorit Publik - Privat ».

Objektivi i projektit është zhvillimi i një sistemi informativ dhe të infrastrukturës për regjistrimit digjital, arkivimin dhe publikimin e procesverbaleve të seancave gjyqësore dhe të regjistrimit digjital, magazinimin dhe dispozicionin e punimeve të procesverbaleve të gjykatës së apelit (civile dhe penale),të gjykatave të shkallës së parë dhe të gjykatave paqësore të vendit, e referuar më poshtë si «Sistem i Integruar i Procesverbaleve të Seancave Gjyqësore ose «SIPSGJ».

Projekti përfshin furnizimin dhe instalimin e të gjitha pajisjeve si dhe sigurimin e shërbimeve çregjistrimi zënor të procesverbaleve zënore të gjykatave.