Portal i Sistemit të Integruar të Procesverbaleve gjyqësore ofron shërbime për Juristët si dhe për stafin e Juristëve në lidhje me procedurat të cilat kanë të bëjnë me procesverbalet gjyqësore, tek përdoruesit e jashtëm si dhe te avokatët dhe te publiku i gjerë duke dhënë në dispozicion të tyre procesverbalet që kanë të bëjnë ekskluzivisht me çështjen e tyre.

Shërbime të Juristëve dhe të Stafit Juridik
Kërkim procesverbali me kod fjalëkalimi